၄-၁၀-၂၀၂၂ အထိ ရက္ခိုင်၊ ပလက်ဝဒေသအတွင်း မြို့နယ်အလိုက် စစ်ဘေးရှောင်အရေအတွက်နှင့် ဆက်စပ်အချက်အလက်များ

blog

Date : 05-Oct-2022

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၄) ရက်နေ့အထိ ရက္ခိုင်နှင့်ပလက်ဝဒေသအတွင်း မြို့နယ်အလိုက် စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ အရေအတွက်နှင့် ဆက်စပ်အချက်အလက်များ

Share on social

You may also like this