ယခုထုတ်ပြန်ချက်သည် ULA/AA ၏ ထုတ်ပြန်ချက်မဟုတ်ပါကြောင်း ပြည်သူလူထုသို့ အသိပေးအပ်ပါသည်

blog

Date : 21-Feb-2021

Nyo Twan Awng

ယခုထုတ်ပြန်ချက်သည် ULA/AA ၏ ထုတ်ပြန်ချက်မဟုတ်ပါကြောင်း ပြည်သူလူထုသို့ အသိပေးအပ်ပါသည်


Share on social

You may also like this